ZAKAT FITRAH
By: Date: August 19, 2020 Categories: Pendidikan
ZAKAT FITRAH

ZAKAT FITRAHZAKAT FITRAH

1) Pengertian Zakat Fitrah

Zakat fitrah ialah zakat yang dikeluarkan karena selisihnya puasa bulan ramadhan. Tujuan zakat fitrah adalah untuk mensucikan diri dari orang yang berpuasa serta untuk memberi makan fakir miskin.

2) Hukum Zakat Fitrah

Hukum zakat fitrah itu wajib bagi setiap orang muslim yang punya kelebihan makan 1 hari satu malam, baik laki-laki maupun perempuan orang dewasa atau anak-anak yang merdeka maupun hamba sahaya. Zakat fitrah mulai diwajibkan pada bulan sya’ban pada bulan ketujuh hijriyah.

3) Besarnya Zakat Fitrah

Besarnya zakat fitrah yang wajib dibayarkan untuk setiap orang adalah satu sha atau satu sukat makanan pokok negeri yang bersangkutan atau makanan yang disebut gandum, kurma, susu kering, atau anggur kering dan beras.

Kadar zakat satu sha’ = 4 (Empat) mud atau lebih kurang 3 ½ liter

4) Masa Wajibnya Membayar Zakat Fitrah

Masa wajibnya dikeluarkan sakat fitrah para ulama fiqih sepakat yaitu ketika berakhir bulan ramadhan.

Pengertian akhir bulan ramadhan disini adalah muali terbenam matahari atau saat berbuka terakhir, tetapi ada yang mengatakan tatkala terbit fajar pagi hari raya.

Zakat fitrah boleh dibayarkan lebih awal lagi yaitu satu/dua hari sebelum hari raya para ulama sepakat bahwa tidak boleh menagguhkan pembayaran zakat fitrah lewat hari raya, kalau lewat hari raya bukan zakat fitrah lagi tetapi sedekah biasa.

Sumber :

https://rianablog.com/